Главна | Регистрация | ВходTuesday, 26.01.2021, 05:04:02

Членове на Клуб ПтицевъдДобре дошли Гост | RSS
Сайт меню

Реклама

Реклама

Мини-чат

Статистики

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Block title

               

Членове на "Клуб Птицевъд" гр.Перник
 

   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Серги Сергиев                                 тел. 0897910972

          Доктор на клуба:
д-р Владислав Мирчев тел. 0888650684

          Членове:
 

Калин Костов тел. 0898389464

Стефан Гълъбов тел. 0895886143

Борислав Лисичков тел. 0898747293

Д-р Николай Лозев тел. 0899325235


Сашко Димчев тел. 0898452210


Николай Савов тел. 0896137546


Цветан Пенчев тел. 0887616675


Божидар Петров тел. 0898602248


Марио Иванов тел. 0895775332


Тодор Колев тел. 0898619358

Иван Николов тел. 0884283698

Александър Добрев тел. 0898988940

Григор Несторов тел. 0897827627

Йордан Андонов тел. 0882966663

Светослав Аврамов тел. 0899693539

Мирослав Методиев тел. 0895749339

Ставри Арсов тел. 0895819538

Ния Каменова

Васил Каменов тел. 0898841958

Евгения Генадиева тел. 0897827980

Иван Груев тел. 095799705

 

 
                                                                                                                
                                                                                
       УСТАВ
                                                                                    
                                                                                   

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

" КЛУБ ПТИЦЕВЪД"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл.1. (1) Сдружението "КЛУБ ПТИЦЕВЪД" е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел , Устава и Решението на учредителното събрание.


(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството .
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е "КЛУБ ПТИ ЕВЪД ".

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, Където е регистрирано дружеството и номерата на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочени в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Сдружението може да има свой знак, печат, значка, вимпел, знак и други отличителни белези, които са уникални и не могат да бъдат използвани от трети лица без изрично разрешение.

Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адреса на дружеството са:
гр. Перник кв.Тева бл.48 ап.4 пощ.код 2300:


Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено с срок или друго прекратително условие.


Определяне на дейност
Чл.5. Сдружението ще осъществява своята дейност в обществена полза.
Общественополезната дейност ще се осъществява в съответствие с Устава,
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основните цели на "Клуб ПТИЦЕВЪД" са:


1. да популяризират и развиват отглеждането на птици и други диви животни, да съдействат за създаване на
информационна среда за запознаване с естеството на отглеждането

2. да организират и провеждат изложби, бази и . др.мероприятия
3. да създаде условия за по -. добра селекция
4. . да спомага за усъвършенстване на интелектуални възможности и обогатяване на нравствените и естетически качества на практикуващите птицевъдство
5. . Си сътрудничи с Да Национални и Европейски сдружения и Клубове

Средства за Постигане на Цели на сдружението
Чл. 7.Средствата,

С които дружеството ще постигне своите цели, са: 1. членски внос от регистрираните за настоящата година членове на съюза, дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорство.

2. приходите се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на "КЛУБ ПТИЦЕВЪД" и за постигането на неговите най-добри цели Член

ІІ ЧЛЕНСТВО

Членни права и задължения
Чл.8 (1) Членуването в сдружение "КЛУБ ПТИЦЕВЪД" е доброволно .

(2) Членове могат да бъдат физически лица и юридически лица клубове , които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане , изпълнява неговия устав и плащат редовно установения членски внос .

Чл.9 Всеки член на сдружението има право:.
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на общото събрание
2. да избира и да бъде избран в органите на управление на КЛУБ ПТИЦЕВЪД.
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление
4. да бъде информиран за дейността на сдружението
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по ред определен от устава, вътрешните правилници и решенията на органите му
6. да получава съдействие при организирането на мероприятия и като част от дейността на сдружението.


Чл.10. Всеки член на съюза е длъжен:
1. да внася всеки месец от вноските си
2. да спазва Устава на съдружението,
правилници и решенията вътрешните на английски ръководните му органите

3. да работи за постигане на неговите цели
4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението
5. да издига обществения авторитет на сдружението
6 да внася имуществените и не имуществените си вноски, определени от общото събрание
7 Да не извършва действия, които противоречат на целите на сдружението или
увреждат доброто му име.

8. да съдейства на членовете на сдружението при осъществяването на дейностите, свързани с целите на дружеството
9. да полагат грижата на добър стопанин на имуществото и собствеността на КЛУБ ПТИЦЕВЪД да разходват икономически, Целесъобразно и законосъобразно паричните средства на дружеството и води стриктна отчетност за дейността му като членове на КЛУБ ПТИЦЕВЪД.
10. да дават отчет и да осигуряват пълен достъп и информация на контролните органи на "Клуб ПТИЦЕВЪД" за дейността им свързана или имаща връзка с тази на дружеството.
Чл.11. Член 6 Член 6 Задължения и задължения, които са изключени от имущество, не са
прехвърлени, неразпределени и неопределени и не се прехвърлят върху други лица в случай на прекратяване на членство.


Придобиване на членство
Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправя писмено заявление - декларация до Управителния съвет, като декларира, че е запознат с приетите разпоредби на този Устав,

Представя с молбата и заверените преписи от съдебното решение, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация и Булстат, както и решение на компетентния орган съгласно устройствените актове на юридическото лице за членство в съюза. Управителният съвет разглежда молбата задължително в едномесечен срок и се произнася по нея. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство
Чл.13. (1) Членство се прекратява:

1. с еднолично и едномесечно писмено предизвестие, изпратено до Управителния съвет на сдружението
2. с смъртта или поставяне под пълно запрещение
3. с изключване
4. с прекратяването на юридическото лице - Член на сдружението
5. С прекратяване на съюза
(2) Членът на сдружението може да бъде изключен от сдружението с решение на
Управителния съвет, когато:

1. не изпълнява разпоредбите на този устав;
2. работи срещу своите интереси;
3. използва своето членство за престъпни или престъпни цели
; С действие, бездействие или по друг начин е злепоставил сдружението или някой от ръководните му органи
5. Не зачитане на човешките права на останалите членове на сдружението , агресивно поведение и всякакъв вид дейност насочена срещу имиджа на член на сдружението .
6. Системно не изпълнява поети задължения
7. Системно нарушава задълженията си произтичащи от Устава и състезателния правилник
8. Системно не внася членския си внос с пресрочване на един месец ,
констатирано от Управителния съвет.

(3) При прекратяване на членството, направени имуществени и не имуществени вноски до момента на прекратяване на членството не се връщат. При прекратяване на членството в съюза, прекратилият го член е длъжен да внесе изтекли вноски за периода на членството му. В случай на не погасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението
(4) Решението за изключване СЕ взема От Управителния Съвет на английски сдружението с
обикновено мнозинство.
Решението за изключване може да бъде обжалвано в седемдневен срок от уведомяването пред Общото събрание на съюза.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права, в зависимост от действащите нормативни актове.


Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Източници на средства са членската вноска,

дарения, спонсорство.
(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и подлежи на
ежемесечно заплащане. Управителният съвет може да актуализира размера на членския внос по негова преценка. Срокът за внасяне на членския внос е до 30 числа на месец,
Като плащането се извършва за членство за месец. Върху пресроченото плащане на членския внос се дължи лихва, определена от управителния съвет. Пресрочването не може да бъде повече от месец.
(3) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да извършват целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителният съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на Управителния съвет.
(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност,

1. наемане, стопанисване и експлоатация на обекти и съоръжения, свързани с дейността на сдружението. 1. Наемане, стопанисване и експлоатация на обекти и съоръжения, свързани с дейността на сдружението.
2. всяка друга дейност, не забранена от закон и непротиворечаща на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда , определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Условията и редът за извършване на стопанска дейност се регламентират с
вътрешен акт.

(4) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17.
При наличие на загуби съгласно годишния счетоводен баланс, общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на английски сдружението
Чл. 18. (1) Органите на сдружението са:

1. Общото събрание (ОС)
2. Управителния съвет (УС)
3. Председател на УС
4. Секретар
(2) УС според нуждите на своята дейност може да определя и помощни органи , да назначава Комисии, изпълняващи възложени от УС функции

Състав на общото събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание е върховен орган на съюза,
Като него участват всички членове на съюза.

Представителство
Чл. 20. (1) Представителите на юридическите лица се представляват в Общото събрание на техните законни представители или от изрично упълномощено лице да ги представлява в работата на Общото събрание, освен ако не е предвидено друго в Устава или с решение на УС.
Преупълномощаването в този случай е недопустимо.

(2) Пълномощникът на юридически лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
съюза, като могат да бъдат издавани за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощните нямат право да преупълномощават правата си с трети лица.
(5) Пълномощните могат да представляват само един член / юридическо лице / на общото събрание.
Компетентност на общото събрание


Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението
2. освобождава от отговорност Управителния съвет
3. преобразува и прекратява сдружението
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от 2 / две години /
5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство
6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет
8. отменя решения на Управителния съвет,

Когато противоречат на закона и Устава на съдружението Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж на един година - редовно Общо събрание, свикано от УС на делегатски принцип. Броя на делегатите се определя от УС за настоящото събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Ако в едно от месеците от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересовани членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо до седалището на всеки един от юридическите лица - клубове.
(4) Покана съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето за изпращане на съобщението / датата на пощенското клеймо / до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на дружеството най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.


Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 26. Общият събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок от един час по-късно на същото място и по същия дневен ред независимо от броя на членовете.


Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.


Конфликт на интереси
Чл. 28. Предприятие или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия или отказ от действия за изпълнение на отговорността му към съдружението.
3. при решаване на въпроси, свързани с него, негов съпруг или близки по права линия - без ограничения, По съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се води съгласно изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с свикването на общото събрание.
(3) Всеки член, присъстващ на общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет, председател
Чл. 32. (1) Управителният съвет се състои от председател и трима души - редовни членове на сдружението.

(2) Председателя на УС се избира от Общото събрание за срок от 2 (две) години, след избора си избра останалите членове на УС.
(3) Председателството или членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. Председателя на Управителния съвет:
1. Представлява сдружение пред трети лица.
2. Организира изпълнението на решенията на ОС и на УС.
3. Командирова членове изпълняващи дейност, пряко свързана с дейността на сдруженото лице.
4. Открива, закрива и се разпорежда с финансовите сметки на дружеството.
5. Ръководи заседанията на УС и председателства ОС.
6. Организира, ръководи и контролира текущата дейност на асоциацията, като няма право да обременява с имуществото на дружеството.
7. С изрично пълномощно може да делегира при отсъствие на изпълнението на тези функции на заместник председател.


Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Управителният съвет е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението и да пази тайните на съюза и след като прекрати деиността.

(2) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
(3) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на членове и други вътрешни правила на съюза.
(4) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(5) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(6) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(7) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(8) Управителният съвет е длъжен по всяко време да свиква общото събрание при настъпващи обстоятелства, които са от съществено значение за съюза.
(9) Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. определя обема на представителното ръководство на отделни негови членове и на председателя;
3. избира главен секретар, който:
- организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на "КЛУБ ПИЦЕВЪД"
- съгласува дейността си с председателя на УС
- при отсъствие на председателя на УС изпълнява функциите си
- организира изпълнението на решенията на ръководните органи на КЛУБ ПИЦЕВЪД.
4. изпълнява функциите, които са му възложени от общото събрание;
5. докладва незабавно на Общото събрание за съществени обстоятелства, засягащи дейността на сдружението.
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
включително и в общ полза и носи отговорност за това

7. Разпорежда се с имуществото на дружеството при спазване на изискванията на устава, придобиване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях.
8. взема решения за вътрешната структура на дружеството.
9. приема решения и утвърждава наредбите за мероприятия от вътрешния и
международен календар;

10. присъжда на почетни звания;
11. урежда членове за груби нарушения на Устава, морала в съдружението.

12. приема, разглежда и взема решения по жалби от членовете на сдружението. Взема решения и утвърждава наредбите за мероприятия от вътрешния и международен календар -->

Block title

Вход във форума

Търси

Календар
«  January 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Реклама

Приятели на сайта
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook

  • тест


    Copyright www.pticevad.ucoz.club © 2021   Уеб дизайн: multiplace
    Hosted by uCoz